Sreeragamo lyrics

Sreeragamo lyrics

Sreeragamo lyrics

ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ ഈ വീണതൻ പൊൻ തന്തിയിൽ
സ്നേഹാർദ്രമാം ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ
നിൻ മൗനമോ പൂമാനമായ് നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായ്
എൻ മുന്നിൽ നീ പുലർകന്യയായ്…

പ്ലാവിലപ്പൊൻ‌തളികയിൽ പാൽപ്പായസച്ചോറുണ്ണുവാൻ
പിന്നെയും പൂമ്പൈതലായ് കൊതി തുള്ളി നിൽക്കുവതെന്തിനോ
ചെങ്കദളിക്കൂമ്പിൽ ചെറുതുമ്പിയായ് തേനുണ്ണുവാൻ
കാറ്റിനോടു കെഞ്ചി ഒരു നാട്ടുമാങ്കനി വീഴ്ത്തുവാൻ
ഇനിയുമീ തൊടികളിൽ കളിയാടാൻ മോഹം…

കോവിലിൽ പുലർ‌വേളയിൽ ജയദേവഗീതാലാപനം
കേവലാനന്ദാമൃതത്തിരയാഴിയിൽ നീരാടി നാം
പുത്തിലഞ്ഞിച്ചോട്ടിൽ മലർമുത്തുകോർക്കാൻ പോകാം
ആനകേറാമേട്ടിൽ ഇനി ആയിരത്തിരി കൊളുത്താം
ഇനിയുമീ നടകളിൽ ഇളവേൽക്കാൻ മോഹം…

Sreeragamo lyrics in English

You are looking for Sri Raga on the golden thread
We are looking for some word of love
Your silence is like a flower or your melody is like an earth
You are the dawn before me…

To make milky curd on a plate
Again, Poompaitalai is craving for something
To drink honey in a heap of red chillies
Kenji to the wind to bring down a native mangani
I want to play with my thighs again…

Chanting of Jayadeva Gita in the morning at the temple
We bathed in Kevalanandamritathirayazhi
Let’s go to Puthilinchichot for Malarmuthu
Thousands more can be hooked in Anakeramet
I want to relax in acting…

Sreeragamo lyrics in Marathi

तुम्ही सोन्याच्या धाग्यावर श्री राग शोधत आहात
आम्ही प्रेमाचे काही शब्द शोधत आहोत
तुझे मौन फुलासारखे आहे किंवा तुझे राग पृथ्वीसारखे आहे
तू माझ्यासमोरची पहाट आहेस…

ताटात दुधीचे दही बनवणे
पुन्हा पूम्पायताईला कशाची तरी लालसा आहे
लाल मिरचीच्या ढिगात मध पिण्यासाठी
एक देशी मंगणी खाली आणण्यासाठी वाऱ्याला केंजी
मला पुन्हा माझ्या मांड्यांशी खेळायचे आहे…

मंदिरात सकाळी जयदेव गीतेचा जप
आम्ही केवलानंदमृताथिरयाळीमध्ये स्नान केले
चला पुथिलिनचिचोटला मलर्ममुथुसाठी जाऊया
मध्ये आणखी हजारो हुक केले जाऊ शकतात
मला अभिनयात आराम करायचा आहे…

Leave a Comment